Sermons on Apostelgeschichte

ES FEHLT NICHT VIEL!

Act 26:28  Dan säd Agrippa to Paulus: Doa fält nich väl, dan hast du mie berät een Christ to woaren.